AUPARK
BRATISLAVA
TOWER 115
BRATISLAVA
RELAXX
BRATISLAVA
CENTRAL
BRATISLAVA
BORY MALL
BRATISLAVA
AUPARK
ŽILINA
AUPARK
KOŠICE
FORUM
POPRAD

O nás

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné  podmienky (VOP) športovo-spoločenského centra GOLEM  Relaxx CLUB v budove polyfunkčného objektu WAW HOUSE (budova Relaxx) na Einsteinovej ulici 7 v Bratislave.  

 

  1. 1.           Úvodné ustanovenia

 

1.1.        pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:

1.2.        „prevádzkovateľom“ obchodná spoločnosť  PREMIUM FIT, s.r.o. so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 817 721, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 24671/B.

1.3.        „areálom“ športovo-relaxačné centrum GOLEM Relaxx   CLUB v budove Relaxx na Einsteinovej ulici v Bratislave. 

1.4.        „užívateľom“ je fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je na základe zmluvy oprávnená k  využívaniu služieb poskytovaných prevádzkovateľom v areáli (ďalej tiež aj ako „člen“).

1.5.        „zodpovednou osobou“ je zamestnanec prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená prevádzkovateľom dohľadom nad využívaním služieb zo strany užívateľa, poradenstvom, inštruktážou, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami užívateľa v areáli a využívaním služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Konaním prevádzkovateľa podľa týchto podmienok sa rozumie aj konanie zodpovednej osoby.

1.6.        „cenník“ je prehľad cien poskytovaných služieb a predávaných tovarov prevádzkovateľom v areáli. Užívateľ bude prostredníctvom zodpovednej osoby s cenníkom oboznámený pri vstupe do areálu a cenník bude užívateľovi k dispozícii na dostupnom mieste v areáli.

1.7.        „prevádzkovým poriadkom“ je súhrn práv a povinností užívateľa alebo inej osoby využívajúcej služby (hosť) v areáli vypracovaný prevádzkovateľom, ktorý okrem iného stanovuje bližšie podmienky poskytovania služieb prevádzkovateľom, a s ktorými je užívateľ, alebo iná osoba prostredníctvom zodpovednej osoby rovnako oboznámená pri vstupe do areálu. Riadne a dostatočné oboznámenie s prevádzkovým poriadkom je základnou podmienkou pre vstup užívateľa alebo inej osoby do areálu. Užívateľ alebo iná osoba svojim vstupom do areálu potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými ustanoveniami prevádzkového poriadku, a že s nimi súhlasí v celom rozsahu. Prevádzkový poriadok je k dispozícii na recepcii areálu a bude zaslaný užívateľovi na jeho požiadanie e-mailom.

1.8.        „Bezpečnostnými a inými predpismi“ sú právne predpisy, nariadenia, normy a iné pravidlá na ochranu života a zdravia platné a účinné v dobe využívania služieb užívateľom, ktorými sa je užívateľ povinný riadiť, a ktoré sa priamo, alebo len sprostredkovane, týkajú bezpečnosti a ochrany života a zdravia pri využívaní areálu. Riadne a dostatočné oboznámenie s bezpečnostnými a inými predpismi je základnou podmienkou pre vstup užívateľa alebo inej osoby do areálu. Užívateľ alebo iná osoba svojim vstupom do areálu potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými bezpečnostnými a inými predpismi, a že s nimi súhlasí v celom rozsahu.

1.9.        „Zmluva“ je písomná zmluva o súkromnom členstve uzavretá medzi prevádzkovateľom a užívateľom.

1.10.      „Členský poplatok“ predstavuje jednorazovú platbu, uhradením ktorej je užívateľ oprávnený čerpať služby v rozsahu príslušnej kategórie členstva v zmysle čl. 2 Podmienok. Členský poplatok pozostáva z:

- registračného poplatku

- poplatku za spracovanie zmluvnej dokumentácie

- poplatku za záruku za poskytovanie služieb

- odplaty za služby čerpané v zmysle čl. 2. Podmienok.

Členský poplatok je tvorený zo 40% registračným poplatkom, zo 50% poplatkom za spracovanie zmluvnej dokumentácie, 5% poplatkom za záruku za poskytovanie služieb a 5% odplatou za služby čerpané v zmysle čl. 2. týchto Podmienok.

1.11.      „Podmienky“ sú tieto všeobecné obchodné podmienky športovo-spoločenského centra GOLEM Relaxx CLUB  v budove Relaxx na Einsteinovej ulici v Bratislave, s ktorými je užívateľ prostredníctvom zodpovednej osoby oboznámený pri prvom vstupe do areálu, najneskôr však pri podpise zmluvy, a ktoré sa, ako obchodné podmienky stranám známe, stávajú súčasťou zmluvy a určujú časť jej obsahu.

1.12.      Prevádzkovateľ poskytuje užívateľovi za odplatu v zmysle cenníka prevádzkovateľa služby podľa prevádzkového poriadku a týchto podmienok.

 

  1. 2.           Členstvo

 

2.1.        Členstvo a tomu zodpovedajúce práva a povinnosti vznikajú uzavretím písomnej zmluvy o členstve (ďalej v tomto článku len “zmluva“). Okamihom uzavretia zmluvy sa užívateľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia zmluvy, prevádzkového poriadku, bezpečnostných predpisov, týchto Podmienok, pokyny zodpovedných osôb a ďalšie relevantné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.2.        Zmluvu je ako užívateľ oprávnená uzavrieť fyzická osoba staršia ako 15 rokov. Pri osobách mladších ako 18 rokov je na uzatvorenie zmluvy potrebné zastúpenie zákonným zástupcom.

2.3.        Prevádzkovateľ vydá užívateľovi po úhrade Členského poplatku členskú kartu GOLEM Relaxx CLUB. Predpokladom vystavenia členskej karty je vyhotovenie fotografie tváre užívateľa pre účely jeho identifikácie na náklady prevádzkovateľa. Členská karta je majetkom prevádzkovateľa a užívateľovi je len zapožičaná. Predloženie členskej karty užívateľom zodpovednej osobe je podmienkou vstupu do areálu a čerpania poskytovaných služieb. V prípade straty alebo odcudzení členskej karty je užívateľ povinný bezodkladne po zistení takejto skutočnosti informovať prevádzkovateľa. Pre tento prípad môže užívateľ požiadať o vydanie duplikátu členskej karty za jednorazový poplatok podľa aktuálneho cenníka prevádzkovateľa. Užívateľ je povinný členskú kartu prevádzkovateľovi vrátiť pri skončení zmluvného vzťahu. Užívateľ je povinný chrániť členskú kartu pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím.

2.4.        Užívateľ je oprávnený po predložení GOLEM Relaxx CLUB členskej karty využívať služby poskytované poskytovateľom v areáli, v rozsahu a za podmienok stanovených pre jednotlivé kategórie členstva (ďalej len „služby“), a to:

-           Členstvo skúšobné mesačné – PEAK – služby kardio, fitness, sauna, bazén, jacuzzi, aerobic, indoor cycling a všetky skupinové cvičenia. Uvedené služby môže užívateľ odoberať len v priestoroch areálu. Skúšobné mesačné členstvo je možné zakúpiť iba raz za 12 mesiacov. V prípade, ak si následne klient zakúpi ročné členstvo, bude mu uplatnená zľava 45 EUR.

-           Členstvo – PEAK SIEŤ - služby kardio, fitness, sauna, bazén, jacuzzi, aerobic, indoor cycling a všetky skupinové cvičenia v areáli, a navyše služby fitness v ostatných Golem cluboch, ktorých prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť PREMIUM FIT s.r.o.

-           Členstvo – PEAK – služby kardio, fitness, sauna, bazén, jacuzzi, aerobic, indoor cycling a všetky skupinové cvičenia. Uvedené služby môže užívateľ odoberať len v priestoroch areálu.

-           Partner – PEAK - je cenovo zvýhodnené  členstvo pre 2 osoby s rovnakým rozsahom služieb ako členstvo PEAK. Partnerské členstvo tvoria vždy dvaja účastníci (užívatelia). Zmluvu s prevádzkovateľom uzatvára každá z osôb účastníkov partnerského členstva v rovnaký deň a samostatne.

-           Členstvo – OFF-PEAK – služby kardio, fitness, sauna, bazén, jacuzzi, aerobic, indoor cycling a všetky skupinové cvičenia. Uvedené služby môže užívateľ odoberať len v priestoroch areálu. Užívateľ OFF-PEAK členstva môže odoberať služby Off-Peak členstva len v časovom rozmedzí  od 09:00 hod. do 16:00 hod a počas víkendov a sviatkov neobmedzene. Mimo uvedených hodín nebude umožnený užívateľovi vstup do areálu. V prípade, ak užívateľ pri odoberaní služieb Off-Peak členstva nedodrží  časové rozmedzie uvedené v prvej vete tohto bodu, považuje sa to za porušenie povinnosti užívateľa, pričom  prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od užívateľa zaplatenie poplatku za predĺžené (predčasné, resp. neukončené) využívanie služieb vo výške 15€ za každé nedodržanie predmetného časového rozmedzia.

-           Členstvo Partner – OFF-PEAK - je cenovo zvýhodnené  členstvo pre 2 osoby s rovnakým rozsahom služieb ako ročné členstvo OFF-PEAK. Partnerské členstvo tvoria vždy dvaja účastníci (užívatelia). Zmluvu s prevádzkovateľom uzatvára každá z osôb účastníkov partnerského členstva v rovnaký deň a samostatne.  Užívateľ OFF-PEAK členstva môže odoberať služby Off-Peak členstva len v časovom rozmedzí  od 09:00 hod. do 16:00 hod a počas víkendov a sviatkov neobmedzene. Mimo uvedených hodín nebude umožnený užívateľovi vstup do areálu. V prípade, ak užívateľ pri odoberaní služieb Off-Peak členstva nedodrží  časové rozmedzie uvedené v prvej vete tohto bodu, považuje sa to za porušenie povinnosti užívateľa, pričom  prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od užívateľa zaplatenie poplatku za predĺžené (predčasné, resp. neukončené) využívanie služieb vo výške 15€ za každé nedodržanie predmetného časového rozmedzia.

-           Junior členstvo – PEAK - je cenovo zvýhodnené  členstvo pre užívateľov vo veku 15 až 18 rokov vrátane (v deň podpisu zmluvy). Zahŕňa služby kardio, fitness, sauna, bazén, jacuzzi, aerobic, indoor cycling a všetky skupinové cvičenia. Uvedené služby môže užívateľ odoberať len v priestoroch areálu. Zmluvu s prevádzkovateľom uzatvára zákonný zástupca v prípade, ak užívateľ ku dňu začiatku členstva nedosiahol vek 18 rokov.

 

2.5.        Užívateľ má v rámci akéhokoľvek členstva nárok na 1ks uteráku a 1ks plachty zadarmo pri každom vstupe. Každé ďalšie zapožičanie uteráku a plachty je spoplatnené podľa platného cenníka.

2.6.        Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať aktuálny prevádzkový poriadok prevádzkovateľa platný pre areál. Užívateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú na majetku prevádzkovateľa a to aj v prípade, ak bude spôsobená z nedbanlivosti, ako aj za škodu na zdraví tretích osôb, príp. za škodu na majetku tretích osôb nachádzajúcich sa v areáli. Užívateľ sa zaväzuje takto vzniknutú škodu nahradiť poškodenému v plnom rozsahu. Užívateľ je povinný zaobchádzať so zariadením prevádzkovateľa v priestoroch areálu šetrne. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za poškodenia zdravia alebo vecí, ktoré vznikli neodborným zaobchádzaním zo strany užívateľa.

2.7.        Prevádzkovateľ môže na základe svojho uváženia v nepravidelných intervaloch na základe špeciálnej poukážky umožniť užívateľovi vstup do areálu s ešte jednou fyzickou osobou (ďalej len „hosť“), ktorá môže následne bezplatne využívať spolu s užívateľom služby poskytované prevádzkovateľom, a to v rovnakom rozsahu, dobe a za rovnakých podmienok ako užívateľ. „Hosť“ môže byť licencovaný alebo profesionálny tréner, ale toto povolanie/ činnosť nesmie vykonávať v priestoroch areálu, okrem prípadov pokiaľ mu nato prevádzkovateľ vopred neudelí písomný súhlas. Užívateľ je povinný hosťa pred vstupom do areálu oboznámiť so všetkými pravidlami platnými pre využívanie služieb, najmä s prevádzkovým poriadkom a bezpečnostnými a inými predpismi. Užívateľ je povinný zaistiť, aby jeho hosť dodržiaval všetky povinnosti a podmienky stanovené všeobecnými zmluvnými podmienkami, prevádzkovým poriadkom, bezpečnostnými a inými predpismi a riadil sa pokynmi zodpovednej osoby. Užívateľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie všetkých povinností a podmienok stanovených prevádzkovým poriadkom areálu, bezpečnostnými predpismi platnými v areáli, týmito Podmienkami, pokynmi zodpovedných osôb a ďalších relevantných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov zo strany hosťa. Užívateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú jeho hosťom na majetku prevádzkovateľa a za škodu na zdraví tretích osôb nachádzajúcich sa v areáli. Užívateľ ručí, resp. sa zaväzuje uhradiť  takto vzniknutú škodu hosťom v plnom rozsahu  prevádzkovateľovi.

2.8.        Užívateľ je pri akomkoľvek členstve oprávnený podľa svojej voľby za úhradu využiť doplnkové služby podľa aktuálneho cenníku, napríklad masáže alebo solárium.

2.9.        Všetky platobné povinnosti súvisiace s členstvom nesie užívateľ.

 

  1. 3.            Úhrady, doba trvania zmluvy

 

3.1.        Zmluvu je možné uzatvoriť na dobu určitú s viazanosťou určenou v zmluve.

3.2.        Pri zmluve na dobu určitú je užívateľ oprávnený využívať poskytované služby za cenu podľa platného cenníka. Počas doby viazanosti nie je užívateľ oprávnený zmluvu vypovedať. Užívateľ je povinný plniť svoje platobné a iné povinnosti po celú dobu trvania zmluvy až do jej riadneho ukončenia bez ohľadu na to, či služby využíva, alebo nie.

3.3.        Prevádzkovateľ môže, ale nemusí užívateľovi na jeho odôvodnenú písomnú žiadosť v závažných prípadoch umožniť dohodou predčasné ukončenie zmluvy uzatvorenej na dobu určitú. 

3.4.        Prevádzkovateľ môže od zmluvy odstúpiť podľa bodov 3.11. a 4.6. . Odstúpenie je účinné momentom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán a to odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy do dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy, nároku na náhradu škody dojednanú v zmluve, ako aj riešenia sporov medzi zmluvnými stranami. Zmluvné  strany nie sú povinné vrátiť si vzájomné plnenia.

3.5.        Výška členského poplatku je stanovená v zmluve. Iné poplatky sa riadia týmito Podmienkami alebo platným cenníkom.

3.6.        Člen vykoná úhradu odplaty vyplývajúcu zo zmluvy za poskytovanie služieb (členský poplatok príp. poplatky za iné služby) vopred, ak nie je uvedené inak.

3.7.        Prevádzkovateľ umožňuje členom úhradu členského príspevku  aj prostredníctvom spotrebiteľského úveru poskytovaného členovi spolupracujúcou licencovanou obchodnou spoločnosťou prevádzkovateľa, sprostredkovateľom služieb ktorej bude prevádzkovateľ. Pre vylúčenie pochybnosti, podmienky poskytnutia úveru a jeho splácania (ako aj z toho vyplývajúce práva a povinnosti) je predmetom dohody člena a poskytovateľa spotrebiteľského úveru.

3.8.        Užívateľovi bude vydaná členská karta na vstup do areálu, resp. umožnený vstup do areálu, či využívanie služieb (v prípade predlžovania členstva) až po úhrade členského poplatku. Výnimkou pre vydanie členskej karty pred úhradou členského poplatku je schválený viazaný spotrebiteľský úver (na úhradu členského poplatku).

3.9.        Užívateľ má možnosť si zakúpiť kredit na členskú kartu, s ktorým bude následne hradiť odobraný tovar alebo poskytnuté služby od/mu prevádzkovateľom.

3.10.      Na základe písomnej žiadosti užívateľa (podanej vopred) je možné prerušiť poskytovanie služieb bez udania dôvodu maximálne dvakrát v minimálnej dĺžke trvania 15 dní za 12 mesiacov. Prvý mesiac prerušenia je bez poplatku (doba prerušenia – násobky 15 dní, 1x 15 dní, 2x 15 dní, 1x 30 dní).

Za druhý mesiac prerušenia členstva bude účtovaný poplatok v zmysle platného cenníka (50 EUR). Celková doba prerušenia nesmie presiahnuť súhrnne 60 dní za 12 mesiacov. Počas prerušenia členstva bude užívateľovi znemožnené odoberať prevádzkovateľom poskytované služby. Trvanie zmluvy sa v takomto prípade predlžuje o dobu prerušenia zmluvy.

3.11.      Na základe písomnej žiadosti užívateľa v prípade vážnych zdravotných problémov bude prerušenie poskytovania služieb posudzované individuálne. Podkladom na posúdenie žiadosti bude akceptovaná výlučne lekárska správa.

3.12.      Vo výnimočných prípadoch je možné na základe schválenia prevádzkovateľom umožniť užívateľovi previesť členstvo na tretiu osobu, ktorá sa zaviaže prevziať na seba všetky záväzky vyplývajúce z pôvodnej zmluvy a to písomným dodatkom k zmluve. Možnosť previesť členstvo na tretiu osobu je iba raz počas doby trvania ročného členstva. V prípade prevedenia členstva na tretiu osobu, už nie je možné vrátiť/previesť členstvo späť na pôvodného člena.

3.13.      Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhnutú tretiu osobu a to aj bez uvedenia dôvodu.

 

  1. 4.           Ďalšie ustanovenia

 

4.1.        Po schválení prevádzkovateľom je možné meniť kategórie členstva aj počas trvania zmluvy, zmena kategórie je však možná iba vzostupne (na drahšie členstvo). O zmene členstva uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve, na základe ktorého vykoná užívateľ úhradu doplatku členského poplatku.

4.2.        Užívateľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil so všeobecnými zmluvnými podmienkami, prevádzkovým poriadkom, že je mu dodatočne známy jeho zdravotný stav, pričom tento zdravotný stav ani čiastočne nebráni vo využívaní služieb prevádzkovateľa. V prípade pochybností užívateľa, je tento povinný oznámiť takúto skutočnosť zodpovednej osobe.

4.3.        Užívateľ je povinný riadiť sa pri využívaní služieb prevádzkovateľa pokynmi zodpovednej osoby prevádzkovateľa, ustanoveniami zmluvy, bezpečnostnými predpismi, týmito podmienkami, ďalšími relevantnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov. Užívateľ je povinný správať sa v areáli ohľaduplne, nenarušovať pokojnú atmosféru, zaobchádzať šetrne so všetkým zariadením areálu a rešpektovať pokyny zamestnancov a poverených osôb prevádzkovateľa.

4.4.        Predchádzajúce ustanovenia tohto článku 4.2. až 4.3. sa v rovnakom rozsahu vzťahujú aj na hostí a jednorazové vstupy.

4.5.        V prípade nevyužívania členstva nemá užívateľ právo požadovať od prevádzkovateľa žiadne finančné protiplnenie (ani vrátenie časti členského poplatku, jeho úhrady).

4.6.        Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pri závažnom porušení povinnosti zo strany užívateľa alebo jeho hosťa bez toho, aby poskytol dodatočnú primeranú lehotu na odstránenie protiprávneho stavu. Závažným porušením zmluvy sa rozumie najmä: a) uvedenie nepravdivých informácií o svojej osobe pri uzatváraní zmluvy, b) opakované porušovanie ustanovení zmluvy (min 2x), c) nerešpektovanie prevádzkového poriadku d) nerešpektovanie opodstatnených pokynov zodpovednej osoby, e) zavinené spôsobenie škody na majetku prevádzkovateľa, f) prípadne škody na zdraví tretích osôb nachádzajúcich sa v areáli, g) omeškanie s úhradou peňažných záväzkov o viac ako 10 dní, h) reklama iného fitnes centra, či poskytovateľa obdobných služieb ako prevádzkovateľom v areáli, i) lákanie iných užívateľov na využívanie služieb tretích osôb, ktoré sú konkurenčné k službám prevádzkovateľa j) aplikácia podporných látok v areály prostredníctvom ihiel, či iným externým (mimotelovým) spôsobom, k) predaj alebo poskytovanie podporných látok, či iných tovarov užívateľom.  Užívateľ nemá v takýchto prípadoch nárok na vrátenie členského poplatku.

4.7.        Užívateľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi stratou zapožičaného športového náradia, športového odevu, obuvi, uterákov a pod. V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil túto povinnosť, alebo inú právnu povinnosť, spôsobí užívateľ škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

4.8.        Zodpovednosť prevádzkovateľa za škodu vzniknutú užívateľovi alebo iným osobám pri poskytovaní služieb sa riadi platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v areáli, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených prevádzkovateľom na odloženie vecí – mimo safe-deposit boxov umiestených v blízkosti recepcie.

4.9.        Pokiaľ užívateľ ukladá do safe-deposit boxov cennosti, ktorých hodnota presahuje čiastku               100,00 €, je povinný toto oznámiť na recepcii, inak prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú ich odcudzením presahujúcu danú čiastku.

4.10.      Užívateľ je povinný pri odchode skrinku v šatni a safe depozit vyprázdniť a nechať  odomknutú/ý  Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, svojpomocne otvoriť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú. Prevádzkovateľ má povinnosť max. 30 dní veci nájdené v násilne otvorenej skrinke, či ponechané v safe deposit boxe skladovať. Pri odovzdaní daných vecí bude prevádzkovateľ účtovať užívateľovi manipulačný poplatok 5€ ako aj ďalšie náklady prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ bude ďalej účtovať poplatok 10,00 €  za vypáčenie zámku.

4.11.      Užívateľ nie je oprávnený uplatňovať od prevádzkovateľa  akékoľvek nároky z dôvodov primeraných a odôvodnených obmedzení prevádzky areálu (športové, spoločenské či iné akcie).

4.12.      Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť prevádzku areálu alebo skrátiť prevádzkovú dobu v odôvodnených prípadoch. To platí najmä pri nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre členov komfortnej a bezpečnej prevádzky, rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie vodovodného potrubia, dodávky vody, alebo dodávke teplej vody, výpadok elektriny vytápania a podobné vonkajšie vplyvy). Užívateľovi v tomto prípade nevzniká nárok na vrátenie úhrady za členstvo, inej platby, akúkoľvek inú finančnú kompenzáciu, alebo poskytnutie náhradného plnenia.

4.13.      Do areálu je zakázaný vstup osobám so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne vykonávať športovú alebo inak fyzicky namáhavú činnosť, osobám v podnapitom stave, pod vplyvom akýchkoľvek omamných alebo psychotropných látok, osobám v znečistenom alebo zjavne nevhodnom oblečení, osobám, ktorým prevádzkovateľ udelil zákaz vstupu do areálu. Prevádzkovateľ a ním poverené osoby, sú oprávnení takéto osoby kedykoľvek vyzvať, aby areál opustili. Pokiaľ tak neurobia, môžu byť z areálu vyvedené.

4.14.      V prípade, že tovar zakúpený u prevádzkovateľa, má vady, je užívateľ oprávnený uviesť tieto vady v reklamačnom procese v záručnej dobe u prevádzkovateľa. Vady sa reklamujú na recepcii. Pri reklamácii je užívateľ povinný predložiť doklad o zakúpení tovaru.

4.15.      Užívateľovi odoberajúcemu služby vo forme členstva - SIEŤ je umožnené v priestoroch  GOLEM CLUB-ov: AUPARK BA, AVION,  BORY MALL, TOWER 115, CENTRAL, AUPARK ZA, AUPARK KE a FORUM PP odoberať služby fitness so 100% zľavou.

 

  1. 5.           Ochrana osobných údajov

5.1.        Prevádzkovateľ spracúva poskytnuté osobné údaje užívateľa v rozsahu uvedenom najmä v Zmluve, a to titul. meno, priezvisko, adresa, štátne občianstvo, dátum narodenia, email, tel. číslo, číslo karty, fotografia, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy - pre vznik a trvanie členstva v GOLEM klube za účelom poskytovania služieb užívateľovi, a pre plnenie povinností prevádzkovateľa uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. Občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty). Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje užívateľa po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov spracúvania (dobu trvania členstva v GOLEM klube a stanovú osobitnými predpismi). Poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je nevyhnutné pre naplnenie vyššie uvedených účelov. V prípade ich neposkytnutia by nebolo možné uzatvoriť zmluvu a poskytnúť užívateľovi služby.

5.2.        Užívateľ môže vyjadriť zaškrtnutím príslušného políčka svoj súhlas s kontaktovaním a zasielaním aktuálnych informácií, ponúk a členských výhod. Zaškrtnutím tohto políčka tak užívateľ ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne prevádzkovateľovi svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa,  štátne občianstvo, dátum narodenia, email, tel. číslo, číslo karty, za účelom kontaktovania a zasielania aktuálnych informácií, ponúk a členských výhod (marketingové účely) a to prostredníctvom rôznych kanálov - email, SMS, telefonát, pošta, sociálne siete. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje užívateľ po dobu trvania zmluvy a na nasledujúce 3 roky po skončení zmluvy. Súhlas so spracúvaním osobných údajov užívateľa na marketingové účely môže užívateľ kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily, zaslaním emailu prevádzkovateľovi, alebo osobne na adrese prevádzky prevádzkovateľa

5.3.        Pre vytvorenie užitočnej a personalizovanej (užívateľovej záujmovej oblasti prispôsobenej) reklamy využíva prevádzkovateľ poskytnuté a automaticky generované údaje. K tomu patria napr. informácie o mene, dátumu narodenia, čase a počtu návštev prevádzok, zakúpených tovaroch a využívaných službách, užívateľovej aktivite na podujatiach prevádzkovateľa. Tieto informácie využíva prevádzkovateľ len v prípade, ak užívateľ zaškrtnutím príslušného políčka na takéto použitie udelil prevádzkovateľovi súhlas k vyhodnocovaniu osobných údajov na marketingové účely (súhlas s personalizovanou reklamou). Tento súhlas s personalizovanou reklamou udeľuje užívateľ prevádzkovateľovi na dobu trvania súhlasu so spracúvaním osobných údajov užívateľa na marketingové účely podľa predchádzajúceho bodu. Ak si užívateľ neželá dostávať personalizovanú reklamu, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním emailu prevádzkovateľovi, alebo osobne na adrese prevádzky prevádzkovateľa.

5.4.        Neudelenie súhlasu na marketingové účely a/alebo súhlasu s personalizovanou reklamou, nie je dôvodom pre odopretie poskytovania služieb prevádzkovateľa, neuzatvorenie zmluvy s užívateľom, či predčasné ukončenie zmluvy.

5.5.        Užívateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je užívateľ povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

5.6.        V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

5.7.        Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, kde sú taktiež upravené aj práva užívateľa ako dotknutej osoby. Užívateľ má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má užívateľ zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má užívateľ v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytol prevádzkovateľovi v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže žiadať o prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný.

5.8.        V prípade, že si uplatňuje užívateľ niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti užívateľa nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

5.9.        Ako dotknutá osoba má užívateľ právo podať sťažnosť prevádzkovateľovi a dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

5.10.      Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

5.11.      Osobné údaje užívateľa môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a to najmä orgány verejnej moci, poskytovatelia IT služieb, účtovných služieb, externým trénerom, externým prevádzkovateľom fitness centra (prevádzkový manažér), externým obchodným zástupcom, zamestnávateľovi užívateľa (ak sa služby prevádzkovateľa poskytujú užívateľovi ako zamestnanecký benefit). Konkrétny zoznam týchto subjektov je na vyžiadanie dostupný na recepcií. Údaje poskytnuté tretím osobám môžu byť použité výhradne na účely, na ktoré boli osobné údaje získané.

 

  1. 6.           Záverečné ustanovenia

 

6.1.        Užívateľ sa zaväzuje písomne oboznamovať prevádzkovateľa so všetkými skutočnosťami významnými pre doručovanie písomností. Akúkoľvek písomnosť, ktorá sa má doručovať užívateľovi (ďalej len „Oznámenie“), je možné doručovať, alebo zasielať užívateľovi  doporučenou poštou na jeho adresu, ktorá je uvedená v zmluve, alebo na inú adresu, ktorú oznámil prevádzkovateľovi v súlade s týmto bodom. Oznámenie sa bude považovať za doručené dňom doručenia, alebo dňom kedy sa Oznámenie vráti odosielateľovi poštou ako nedoručiteľné a bolo doručované na poslednú oznámenú adresu užívateľa. Pri dokazovaní doručenia Oznámenia bude dostatočné preukázané, že došlo k doručeniu, ak obálka, ktorá obsahovala Oznámenie, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka.

6.2.        Všeobecné zmluvné podmienky majú povahu obchodných podmienok a sú zmluvným stranám známe a k návrhu zmluvy priložené, ako také určujú časť obsahu zmluvy a sú ich neoddeliteľnou súčasťou. Zmena všeobecných zmluvných podmienok ako platnej súčasti zmluvy je možná len písomnou dohodu zmluvných strán vo forme dodatku.

6.3.        Práva a povinnosti zmluvou alebo týmito podmienkami vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných podľa právneho poriadku SR najmä Občianskym zákonníkom  č. 40/1964 v platnom znení.

6.4.        Všetky spory, ktoré vznikli, alebo vzniknú medzi zmluvnými stranami z tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou, vrátane sporov o jej existencii, platnosť, výklad alebo zrušenie (ďalej pre každý jednotlivý a/alebo všetky uvedené spory len „spory“), budú riešené vecne príslušným súdom v Slovenskej republike, ak do dňa začatia konania o spore na príslušnom súde nebolo začaté rozhodcovské konanie podľa nasledujúceho bodu. Pre prípad rozhodovania uvedených sporov súdom sa zmluvné strany podriaďujú právomoci takéhoto príslušného súdu.

6.5.        Zmluvné strany sa týmto dohodli na tom, že spory môžu byť rozhodnuté aj pred Stálym rozhodcovským súdom, zriadeným Asociáciou stálych rozhodcovských súdov, záujmovým združením právnických osôb, so sídlom Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, IČO: 45 744 912, zapísaným v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Okresným úradom Bratislava pod č.OU-BA-OVVS1-2014/101372 (ďalej len „rozhodcovský súd“) jedným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, s čím užívateľ podpisom zmluvy súhlasí. Ak by rozhodcovský súd v konkrétnom prípade z akéhokoľvek dôvodu nemal právomoc na riešenie sporu medzi stranami, je ktorákoľvek strana oprávnená uplatniť si svoj nárok na príslušnom všeobecnom súde Slovenskej republiky.

6.6.       Užívateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že sa na cvičení v areáli prevádzkovateľa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, je zdravý telesne aj duševne, a je schopný cvičenie absolvovať. Pred každým cvičením zváži svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobí druh cvičenia, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.

6.7.        Prevádzkovateľ má nárok na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti užívateľa alebo hosťa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, avšak len vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.

6.8.        Neplatnosť akejkoľvek časti tejto zmluvy/podmienok alebo jej obsahová neúplnosť nespôsobí neplatnosť zmluvy ako celku. V prípade, že sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane po uzavretí zmluvy neplatným, zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy v platnosti.

6.9.        VOP sú k dispozícii na recepcii GOLEM Relaxx CLUB a budú zverejnené aj na  webovej stránke www.golemclub.sk.

6.10.      Užívateľ podmienok potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s ich obsahom, voči ich obsahu nemá výhrady a ich podpis nebol vynútený nátlakom, či vykonaní v tiesni.

Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o členstve č. xxxx

 

V Bratislave dňa 09.08.2019

 

 

 

 

     .................................

        podpis užívateľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Často navštevované

Rozvrhy a Rezervácie
Zoznam služieb
Novinky
Tréneri a inštruktori
Kontakt
Cenník
Zumba
Prevádzkový poriadok
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Mapa stránky

Golem Club odporúča

Novefitness.cz

www.golemclub.sk © PREMIUM FIT s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Vytvorila spoločnosť Plat4M